MOSH Vol. 01 Comment [2013-05-31] [Shin & Shou]

Créditos: Kaoru Kaoizumi